ÜYELİKLER
Whatsapp Bilgi Hattı
Bağımsız Diyanet -Sen üyemiz olsun olmasın tüm Diyanet personeline

Hukuki destek Whatsapp HATTI


ÜYELİK FORMU
FARKLI SENDİKALARDAN İSTİFA ÇEKİLME FORMU
 SENDİKAMIZA ÜYELİK FORMU

SENDİKAMIZA ÜYELİK FORMU (WORLD) İNDİR
NASIL ÜYE OLUNUR
Başka bir sendikaya üye iseniz ilk önce üyesi bulunduğunuz sendikadan istifa (İnternet sitemizin ana sayfasının solundaki menülerden İstifa Formu butonunu tıklayarak formu bilgisayarınıza indirip doldurabilirsiniz) etmeniz gerekir.

 
Çalıştığınız Kurum 4688 Sayılı Yasaya Göre İstifa Formunuzu, İstifa Ettiğiniz Sendikaya Postayla Göndermek Zorundadır.
 
İstifa formunuzu çalıştığınız kuruma teslim ettiğiniz anda;
 
Sendikamızın üye formunu Üye Formu butonunu tıklayarak formu bilgisayarınıza indirip doldurabilirsiniz) imzalayarak iletişim numaramızı arayarak karşı ödemeli gönderim için gerekli bilgileri almanız yeterlidir.
 
Herhangi bir sendikanın üyesi değilseniz yalnızca Üye Formunu doldurunuz.
 

GENEL KURUL SEÇİM VE TEMSİLCİLER YÖNETMELİĞİ

BAĞIMSIZ DİYANET SEN

(Bağımsız Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası)

GENEL KURUL SEÇİM VE TEMSİLCİLER YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Bilgiler

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; bölge, il, ilçe ve işyeri temsilcileri ve sendika işyeri temsilcilerinin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu  yönetmelik, bölge, il, ilçe ve işyeri sendika temsilcileri ve sendika işyeri temsilcileri ile ilgili iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu yönetmelik, 4688 sayılı Kanunlar ile sendika tüzüğünün ilgili maddelerine göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu yönetmelikte geçen;

 1. Merkez: Sendika genel merkezini, 

  b) İşyeri Temsilcisi: İşyerlerinde üyeler tarafından seçilerek ve/veya resen merkez yönetim kurulu tarafından görevlendirilen kişiyi,

  c) İlçe Temsilcisi: İlçelerde üyeler arasından seçilen ve/veya resen merkez yönetim kurulu tarafından görevlendirilen kişiyi,

  d) İl Temsilcisi: İllerde üyeler arasından seçilen ve/veya resen merkez yönetim kurulu tarafından görevlendirilen kişiyi,

  e) Bölge Temsilcisi: Ülkemizin 7 coğrafi bölgesinin her birinde 1 bölge temsilcisidir. Bu bölgeler içinde yer alan İl temsilcileri tarafından seçilen ve/veya resen merkez yönetim kurulu tarafından onaylanarak atanan veya kişiyi,

  ifade eder.

   

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Temsilcilikler ve Seçimleri

           Madde 5- Merkez yönetim kurulu; Tüzüğün 50 ve 51 inci maddesi gereğince bölge, il ve ilçe temsilcilikleri açabilir.

 

Bölge, il ve ilçe temsilcilikleri tek bir kişi yetkili kılınabileceği gibi;

 

Bölge temsilcilikleri;

Bölge temsilci atamaları sadece gerekli hallerde sadece tek başına bölge temsilcisi ataması yapılabileceği merkez tarafından uygun görülen illerden bölge temsilci yardımcıları da atanabilir.

 

Temsilcilikler Merkeze bağlı olarak Merkez organlarının emir ve talimatları doğrultusunda faaliyetlerini sürdürürler. Seçim ve kurulları yoktur. Kongre yapmazlar.

İl temsilcilikleri;

1- Başkan İl Temsilcisi

2- İl Sekreteri

3- İl Mali Sekreteri

4- İl Teşkilatlandırma Sekreteri 

5- İl Eğitim Sekreteri

6- İl Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri

7- İl Basın ve Sosyal İşler Sekreteri olmak üzere yedi kişiden ve/veya beş kişiden oluşabilir.

İlçe temsilcilikleri;

İlçe temsilcilikleri ise aynı usul ve yetkilendirme üç veya beş kişiden oluşabilir.   Bunların atanması temsilciliklerin kurulduğu coğrafi alanda görev yapan üyeler arasında yapılacak temayül yoklaması ve Genel Yönetim kurulunun kararıyla olur.

 

Bölge, il ilçe ve işyeri temsilcileri sadece tek temsilci olarak da atama yapılabileceği gibi üyelerin teklifi üzerine veya merkez tarafından resen seçilenlerin ataması yapılır.

           Sorumluluk

           Madde 6- İşyeri temsilcileri ilçe temsilciliğine; ilçe temsilcileri ve yardımcıları varsa il temsilciliğine, yoksa merkeze;

İl temsilcileri ve yardımcıları da bağlı olduğu şubeye, şube yoksa merkeze, bölge temsilcileri ve varsa yardımcıları ise merkeze karşı sorumlu olarak çalışmalarını yürütür.

            Temsilciler, çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç ve mezhep farkı gözetemezler. Temsilciler, sendika üyesi olmayanların da hak ve menfaatlerini gözetmek suretiyle sempatilerini kazanıp üye yapmak için gayret gösterirler.

Temsilciler merkez tarafından yayınlanan haber ve basın açıklamalarının sosyal medyada ve basın yoluyla duyurulması için gerekli çalışmaları yapar.

 

Temsilcilerde Bulunması Gereken Nitelikler

Madde 7- Temsilcilerin, sendikal çalışmalarında başarılı olabilmesi, her şeyden önce aşağıda belirtilen nitelikleri taşıması ile mümkündür.

a) Dürüst, çalışkan ve görevine sadık olmak.

b) Herkes tarafından sevilmek ve saygı görmek.

c)  Hatip ve müzakereci olmak.

ç) Araştırmacı ve gözlemci olmak ve kendisini yetiştirmek.

d) Lider özelliği taşımak.

e) İkna kabiliyeti olmak.

f) Vizyon ve misyon sahibi olmak.

g) Eleştirilere açık olmak.

 

Temsilcilik Süresi

Madde 8- Temsilcilik sıfatı; müteakip temsilci seçimi veya genel merkez tarafından yeniden atama yapılana kadar devam eder. Genel merkez gerekli haller dışında temsilcileri görevden alır.

Herhangi bir sebeple görevinden ayrılan temsilcinin yerine, üyelerin kendi aralarından seçecekleri veya merkez tarafından yeniden görevlendirme yapılır.

Üyeliği sona eren temsilcilerin, temsilcilik sıfatları da sona erer.

Temsilcilerin Bilmesi Gereken Konular

Madde 9- Sendikal faaliyetleri daha etkin yürütebilmek ve en kısa zamanda hedefe ulaşabilmek için temsilcilerin aşağıda belirtilen hususları eksiksiz yerine getirmeleri gerekmektedir.

a) Kanun, tüzük ve yönetmelikleri iyi bilmek.

b) Sendikanın kuruluş tarihi, amaç, ilke, hedef ve politikalarını bilmek.

c) Çalışma koşullarını bilmek.

ç) Toplu görüşme ile ilgili bilgi sahibi olmak.

d) Çalışanların problemlerini bilmek, istek ve

şikâyetlerine çözüm aramak.

 

İKİNCİ KISIM

Temsilciler

BİRİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

 

Bölge, İl ve İlçe Temsilcilerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

Madde 10- Bölge,  İl ve ilçe temsilcilerinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır.

a) Sendikanın amaç ve ilkeleri doğrultusunda, teşkilatlanma ve üye kaydetme çalışmalarını yapmak. Sendika organları ile üyeler ve hedef kitle arasındaki iletişimi sağlamak.

b) Bağlı bulunduğu şube ile şube yoksa merkez ile işyeri ve ilçe temsilcileri arasında koordinasyonu sağlamak.

c) Bölge, İl  ve ilçelerdeki temsilcilerin çalışmalarını planlamak.

ç) Bölge İl ve ilçedeki sendikal faaliyetler hakkında merkeze bilgi vermek.

d) Üyelerin her türlü başvurularını, istek ve şikayetlerini incelemek, çözüm bulmak veya mahallinde çözemedikleri konuları şubeye ulaştırmak.

e) Üyelerin atanma, yer değiştirme ve meslekte ilerlemelerine ilişkin iş ve işlemlerin sağlıklı ve adil bir yapı içerisinde yürütülmesini takip etmek.

f) Çalışma hayatına ilişkin anlaşmazlıklarda ilgili makam, merci ve yargı organlarına yasa hükümlerine göre başvurmak, görüş bildirmek ve onlardan talepte bulunmak.

g) Bölge, il ve ilçedeki temsilcilere sendikacılık ve sendikal çalışmalar hakkında bilgi vermek.

h) Sendikanın amaç, ilke, hedef ve politikalarını öğrenmek ve gerçekleşmesi için çaba göstermek.

ı) Gerektiğinde temsilciler kurulunu toplantıya çağırmak.

i) Konfederasyona bağlı diğer temsilciliklerle diyalog kurmak, yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi alış verişinde bulunmak.

j) Sendikal faaliyetlerde yerel basın, radyo ve televizyon gibi yayın araçlarından yararlanmak.

k) Merkez yönetim kurulunca verilecek yetki çerçevesinde; konser, tiyatro, sergi, seminer, panel, konferans ve benzeri organizasyonları yapmak.

l) Ziyaret, kutlama, tebrik, taziye ve bunun gibi sosyal etkinliklere katılmak.

m) Temsilcilik sınırları içerisinde resmî veya özel kuruluşlara karşı sendikayı temsil etmek.

n) Temsilcilikte yapılabilecek harcamalar için verilen avansın zamanında kapatılması işlemlerini yapmak.

o) Temsilciliğe ait demirbaşların teslim alınmasını, kaydını ve korunmasını sağlamak.

ö) Her türlü toplantı ve kurullarda sendikayı temsil etmek veya temsilci göndermek.

p) Genel merkez tarafından üyelere ulaştırılması gereken bilgi ve belgeleri temsilciler aracılığı ile ulaştırmak.

r) Merkezin bilgisi dahilinde, üyelerin meslekî, ekonomik, sosyal ve kültürel bilgilerini ve deneyimlerini artıracak kurs, seminer, konferans, panel, açık oturum, kurultay ve benzeri eğitim ve sosyal etkinlikleri tertiplemek. Sağlık, spor, lokal, dinlenme ve sosyal tesisler kurmak için girişimlerde bulunmak.

s) Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü mevzuatlarının çağın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düzenlenmesini ve değişen şartlar ışığında iyileştirilmesi ve geliştirilmesi yönünde yol göstermeyi, 21 inci Yüzyılın ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde gerçekleşmesi için; uygulamada ortaya çıkan eksiklik, aksaklık ve yanlışlıkları tespit etmek, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi yönünde görüş ve önerilerde bulunmak.

ş) Üyelerin ortak ekonomik ve sosyal hak ve menfaatleri, ödevleri ve yükümlülükleri ile personel mevzuatını ilgilendiren konularda; ilgili ve yetkili kurumlara ve sendikaya sunmak üzere çalışmalar yapmak ve öneriler sunmak.

Bölge, İl ve İlçe Temsilcisi Yardımcılarının Görev ve Sorumlukları

Madde 11- Bölge, İl ve ilçe temsilcisi yardımcıları; 10 uncu maddedeki kendi görev alanlarına giren konularla ilgili, bölge il ve ilçe temsilcisinin vereceği görevleri yürütür ve bu görevlerinin sorumluluklarını taşır.

İşyeri Sendika Temsilcilerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 12- İşyeri Sendika temsilcilerin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır. Temsilciler, bu görevlerini işyerinde haftada iki saat olmak üzere yerine getirirler ve bu sürede izinli sayılırlar.

a) Sendikanın amaç ve ilkeleri doğrultusunda, işyerlerinde teşkilatlanma ve üye kaydetme çalışmaları yapmak. Sendika organları ile üyeler ve hedef kitle arasındaki iletişimi sağlamak.

b) Üyelerin işveren ve işyeri ile ilgili sorunlarını dinlemek , ilgili yerlere iletmek ve sendika ile işveren arasında iletişimi sağlamak.

c) İşyerlerinde yönetim ve hizmetin işleyişini engellemeyecek biçimde çalışmalarını yürütmek.

ç) Çalışanlara örgütlü olmanın faydalarını anlatmak, üye olmayanları sendikaya üye yapmak.

d) Çalışanların istek ve şikayetlerine çözüm bulmak.

e) Çalışanlarla kamu işvereni arasındaki işbirliği ve çalışma ahengi ile çalışma barışını sağlamak.

f) Çalışanların hak ve menfaatlerini gözetmek, ilgili kanunlar ve toplu görüşme metinlerinde öngörülen çalışma şartlarının oluşmasına yardımcı olmak.

g) Delege seçimlerinde şube yönetim kurulunca verilen görevleri yapmak.

h) Genel merkez ve şubenin her türlü bildiri, duyuru ve yayınlarını işyerlerindeki panolara asmak, üyelere ulaştırmak ve gerekli bilgiyi aktarmak.

ı) Üyelerin, şube ve idare ile olan iş ve işlemleri ile ilgili konularda koordineyi sağlamak.

i) İdare ile iyi ilişkiler ve diyalog içinde olmak.

j) İşyerlerinde bulunan üyelerle toplantılar yapmak.

k) Üyelerden kesilen ödentilerle ilgili kesinti listelerini takip etmek.

l) Sendika tarafından düzenlenen etkinliklere üyelerin katılımını sağlamak.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Temsilciler Kurulu

 

İl Temsilciler Kurulu

Madde 13- İl temsilciler kurulu; il, ilçe temsilcileri ile yardımcılarından oluşan istişare organıdır. Kurula, il temsilcisi başkanlık eder. Kurul; il temsilcisinin çağrısı üzerine uygun zamanlarda olağan, lüzumu halinde ise daha kısa sürede olağanüstü olarak toplanır. Toplantı yer ve zamanına genel merkez veya il temsilciliği karar verir.

İl temsilciler kurulu toplantısında;

a) Dile getirilen yerel meseleler hakkında yetkililere tavsiyede bulunulur.

b) Kurulların çalışmaları hakkında bilgi verilir ve daha rasyonel hale getirmek için görüşler belirtilir.

c) Çalışma hayatı ile ilgili kanun, tüzük, uluslararası antlaşmalar ve benzeri mevzuat üzerinde görüşler açıklanır ve bilgi alış verişinde bulunulur.

ç) Sendikanın genel politikası hakkında görüşler açıklanır.

d) Temsilcilerin ortak konuları hakkında açıklamalar yapılır ve öneriler sunulur.

e) Tereddüt edilen tüzük maddeleri hakkında açıklamalar yapılır ve yorumlanır.

f) Genel merkez tarafından gönderilen talimatların uygulanması değerlendirilir.

 

İl temsilciler kurulu toplantı sonuçları tutanak haline getirilerek bir nüshası genel merkeze gönderilir.

İlçe Temsilciler Kurulu

Madde 14- İlçe temsilciler kurulu; İşyeri Sendika temsilcisi, ilçe temsilcisi ve yardımcılarından oluşan istişare organıdır. Kurula, bağlı il temsilcisi veya ilçe temsilcisi başkanlık eder. Kurul; ilçe temsilcisinin, bağlı bulunduğu il temsilcisi ile yaptığı görüşme sonucu, ilçe temsilcisinin çağrısı üzerine uygun zamanlarda olağan, lüzumu halinde ise daha kısa sürede olağanüstü olarak toplanır. Toplantı yer ve zamanına ilçe temsilciliği  karar verir.

İlçe temsilciler kurulu toplantısında,

 a) Dile getirilen yerel meseleler hakkında yetkililere tavsiyede bulunulur.

b) Kurulların çalışmaları hakkında bilgi verilir ve daha rasyonel hale getirmek için görüşler belirtilir.

c) Çalışma hayatı ile ilgili kanun, tüzük, uluslararası antlaşmalar ve benzeri mevzuat üzerinde görüşler açıklanır ve bilgi alış verişinde bulunulur.

ç) Sendikanın genel politikası hakkında görüşler açıklanır.

d) Temsilcilerin ortak konuları hakkında açıklamalar yapılır ve öneriler sunulur.

e) Tereddüt edilen tüzük maddeleri hakkında açıklamalar yapılır ve yorumlanır.

f) Genel merkez tarafından gönderilen talimatların uygulanması değerlendirilir.

 

İlçe temsilciler kurulu toplantı sonuçları tutanak haline getirilerek bir nüshası bağlı bululan şubeye ve genel merkeze gönderilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

 

Gelir/Giderler

 

Madde 15- Temsilcilikler, yaptıkları aylık giderlerine karşılık harcama belgelerini ibraz etmek suretiyle genel merkezden avanslarını (para) alabilir. Harcama belgeleri temsilciler ve yardımcıları tarafından mutlaka imzalanacaktır. Temsilcilik yönetim kurulu, sendika temsilciliği adına kesinlikle borçlanamaz.

Temsilciliklerin aylık harcama tutarı, temsilciliğin o aya ait üye kesinti miktarının,

a) Üye sayısı 20 – 50 arasında olan iller için sendika tevkifat listesine göre kesinti yapılan tutarın % 20’ u

b) Üye sayısı 51 – 100 arasında olan iller için sendika tevkifat listesine göre kesinti yapılan tutarın % 30’ ı

c) Üye sayısı 101 – 200 arasında olan iller için sendika tevkifat listesine göre kesinti yapılan tutarın % 40’ ı

d) Üye sayısı 201 ve üstü arasında olan iller için sendika tevkifat listesine göre kesinti yapılan tutarın % 50’ si merkez tarafından temsilcinin veya temsilcilik adına açılan hesaba gönderilir.

 

Ancak gerekli hallerde yukardaki hükümlere bağlı kalmaksızın genel merkezin onayı ve uygun gördüğü oranda temsilcilik avansı gönderilir.

 

Olağanüstü bir durumda harcama yapılması gerekiyorsa, Merkezden bunun için ödenek talebinde bulunulacaktır. Acil ve önemli harcamalarda Merkez tarafından konuyla ilgili ek ödenek gönderilecektir. Ödenek gönderilmesi merkezin tasarrufunda olup her ay düzenli gönderip gönderilmesi zorunlu değildir.

Kiralama

Madde 16- Kesinti yapılan üye sayısı 200(iki yüz)’ün üzerinde olan temsilcilikler 60 metre kareye kadar, 400(dört yüz)’ün üzerinde olan temsilcilikler ise 80 metre kareye kadar, irtibat bürosu olarak kullanmak üzere genel merkezin iznini almak suretiyle büro kiralayabilirler.

200(iki yüz)’ün altında kiralama temsilcilik yeri kiralanmasına onay verilen yerler en kısa sürede bu sayıyı tamamlar. 100 üye alına inen temsilciliklerin kiraladıkları yerlerin kirası sözleşmeye göre hareket edilir ve en kısa sürede kiralanan yer kapatılır.

Genel Merkez tarafından gerekli görülen ve istisnai durumlar dışında, kesinti yapılan üye sayısı 200(iki yüz)’den az olan temsilcilikler büro kiralayamaz. Temsilcilik yer kiralaması merkezin onayı ile gerçekleşir. Bu temsilcilikler, 4688 sayılı Kanun gereği Müftülüklere müracaat ederek gösterilen irtibat bürolarında sendikal faaliyetlerini yürüteceklerdir.

Personel

Madde 17- Temsilciliklerde personel çalıştırılmayacaktır. İl veya ilçe temsilcileri ile en az iki yardımcısı münavebeli olarak temsilcilikleri açık tutacaklardır.

Şubelerin veya Temsilililkerin Demrbaş Alımları  

Madde 18-  Niteliği itibariyle bir kerede kullanılıp bitmeyen, itifaya tabi, fiziki bir niteliğe sahip ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunda belirtilen ve her yıl yeniden değerlenme oranında değeri artırılan tutarın üzerindeki kıymetler demirbaş olarak kabul edilir. (masa, sandalye, dolap, TV, bilgisayar, yazıcı vb.)

1- Prensip olarak demirbaş alımlarında Genel merkez yetkilidir.

2- Şubeler/Temsilcilikler demirbaş alımlarında Genel Merkeze yazı ile demirbaşın özelliklerini belirterek istekte bulunurlar.

3- Şubeler için demirbaş alımları 2 aylık brüt asgari ücret limitine kadar Şube yönetim kurulu onayı ile, daha üst bir limite kadar Genel Merkezin onayı ve kararı ile alınır.

4- İl ve ilçe temsilciliklerinde demirbaş alımları temsilcilik açılması için yeterli sayısı tamamlayanlara gönderilen avans miktarının 2 katına kadar genel merkezin onayı ile alınır. Daha üst miktardaki alımlar için genel merkez onay vermediği takdirde temsilcilik alıçamayacaı gibi demirbaş alımıda yapılamaz. Ancak bu maddeye bağlı kalmaksınız genel başkanın onayı ile daha az sayı ile temsilcilik binası tutulabileceği gibi izin verilen miktara kadar demirbaş alımıda yapılabilir.Bu yetki genel başkana aittir.

5- Genel merkez yönetim kurulunca onaylanmış taleplerde Şubeler/temsilcilikler demirbaş alımları için satın alma komisyonu oluşturarak satın alma işlemini gerçekleştirir.

6- Alınan demirbaş kullanan kişiye zimmetlendikten sonra Genel Merkeze bildirilir.

7- Taksitle alınan demirbaşların aylık taksitlerini gösteren çizelgeler Genel Merkeze bildirilir.

8- Bağışla alınan demirbaşlara ilişkin tutanak en geç bir ay içerisinde Genel Merkeze bildirilir.

9- Demirbaş alımı yapacak tüm şube ve temsilcilikler ihtiyaç listelerini belirleyerek gerekli fiyat araşırmasını, temsilcilik m2 bilgilerini genel merkeze yazılı olarak bildirir. Genel merkez tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda ihtiyaç duyulan demirbaşlar temin edilebilir ve sonrasında şube/temsilcilik avansından kesilmek suretiyle ödemesi yapılır. 

10- Tüm demirbaşların sigorta ettirilmesi görüşülerek eşyanın nideliği ve durumuna göre karar alınır ve bu karar göre işlem yapılır.

Faaliyetler

Madde 19- Temsilcilikler tarafından planlanan sosyal ve kültürel faaliyetler, mali yönden getireceği yükün de açıklanacağı raporla birlikte genel merkezin görüşüne sunulacak ve onaylandıktan sonra faaliyet yapılabilecektir.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Çeşitli ve Son Hükümler

Madde -20- İl ve ilçeler teşkilatlanma çalışmaları tamamlanıp şube oluşuncaya kadar seçim yapılmaksızın, bölge ve İl ve ilçe temsilcilerini Genel Merkez Yönetim Kurulu atamaya yetkilidir.

Teşkilatlanma çalışmaları biten ve şube sayısına ulaşılan yerlerde İl ve İlçe Temsilciliklerinin seçim takvimi, merkez yönetim kurulunca belirlenecektir.

 

Yürürlük

 

Madde – 21 : Bu yönetmelik, Genel Yönetim Kurulu’nun yürürlüğe girmesine ilişkin kararının alındığı ………………. tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

 

Madde – 22 : Bu yönetmelik hükümlerini Genel Merkez Yönetim Kurulu Yürütür.

 

 

 

 

 

 

Genel Başkan


Mail Girişi
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam49
Toplam Ziyaret710454
MEDYA


SENDİKAMIZIN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKTEKİ LOGOSUNU GÖRÜNTÜLE
 --------------

LOGOLARMAVİ LOGO-PDF

MAVİ LOGO RESİMKIRMIZI LOGO

--------------------


BRÖŞÜRLER

2017


2016


2013